Neidio i'r prif gynnwy

Sut y gallwn ni Helpu

Cwynion yn erbyn y GIG : Sut y Gallwn Ni Helpu

Mae Cyngor iechyd Cymuned Bae Abertawe yn cynnig Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion cyfrinachol a chyfeillgar. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim i gleifion neu’u cynrychiolwyr sydd am wneud cwyn o dan drefn gwyno’r GIG.

Bydd ein Heiriolwyr Cwynion yn cynnig cymorth drwy:

·         Eich cynghori

·         Esbonio’ch opsiynau

·         Eich hysbysu ynglŷn â’ch hawliau

·         Eich helpu gyda gohebiaeth

·         Eich cefnogi mewn cyfarfodydd

·         Lleisio eich pryderon

·         Cael mynediad at eich Cofnodion Meddygol


Os hoffech elwa o’r gwasanaeth hwn neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm Eirioli:

 

Helpwch ni i’ch helpu chi

Ar adegau anodd neu drafferthus, gall rhai pobl ymddwyn yn groes i’w cymeriad. Efallai y bu amgylchiadau trist neu ofidus yn arwain at y gŵyn. Ni ystyriwn ymddygiad fel un annerbyniol dim ond am fod rhywun yn rymus neu’n benderfynol.

Credwn y dylai pob achwynydd fod â’r hawl i gael eu clywed, eu deall a’u parchu. Fodd bynnag, mae’r un hawliau yn berthnasol i’n staff. Felly, disgwyliwn i chi fod yn gwrtais a foesgar wrth ymwneud â ni. Ni fyddem yn cydymddwyn ag ymddygiad ymosodol neu amharchus, nac orchmynion neu ddyfalbarhad afresymol.

CIC Bae Abertawe
Canolfan Iechyd & Gofal Cymdeithasol Cimla
Castell Nedd Port Talbot
SA11 3SU
Rhannu: