Neidio i'r prif gynnwy

Prosiectau Cenedlaethol

Drwy gydweithio, mae'r Bwrdd a CICau yn tynnu sylw at faterion sy'n effeithio ar brofiadau pobl ledled Cymru, neu a fydd yn effeithio arnynt. Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth leol i lywio'r agenda genedlaethol a herio llunwyr polisi a'r rhai sy'n darparu ein gwasanaethau i wneud yn well.

Rydym yn gwneud mwy na chynnig ymatebion i faterion a godir gan eraill; rydym yn cyflwyno’r achos dros newid mewn perthynas â'r materion hynny sydd bwysicaf i gleifion a'r cyhoedd, gan ddisgrifio’r meysydd lle mae angen gwneud gwelliannau, a dwyn y GIG yng Nghymru i gyfrif am ei berfformiad.

Ar hyn o bryd mae gennym 2 arolwg byw:

Ymchwiliad Covid-19 y DU


Sefydlwyd Ymchwiliad Covid-19 y DU i archwilio parodrwydd ac ymateb y DU i bandemig Covid-19, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol.

Bydd profiadau pobl yng Nghymru yn cael eu hadlewyrchu'n briodol ac yn drylwyr yn yr ymchwiliad. Bydd tîm yr ymchwiliad hefyd yn craffu ar y penderfyniadau a wneir gan Lywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus eraill yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ni (Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru) siarad â phobl am eu profiadau yn ystod y pandemig a chasglu adborth gan y cyhoedd yng Nghymru. Caiff y wybodaeth hon ei bwydo i'r ymchwiliad. Rydym yn gwneud hyn mewn llawer o wahanol ffyrdd, gan gynnwys yr arolwg hwn.


Ynglŷn â'r arolwg hwn

Ers i'r pandemig coronafeirws ddechrau mae llawer wedi newid i ni i gyd. Rhannwch eich adborth am eich profiad o bandemig y coronafeirws. Gallai hyn fod yn ymwneud ag unrhyw agwedd yr effeithiwyd ar eich bywyd, neu fywydau'r rhai yr ydych yn poeni amdanynt. Er enghraifft, gallai fod yn ymwneud ag iechyd neu ofal cymdeithasol, addysg, gwaith, cartref, arian, cymorth, eich bywyd teuluol neu fywyd cymdeithasol.

Bydd eich adborth yn helpu i wneud gwahaniaeth. Byddwn yn rhannu'r hyn a ddywedwch wrthym yn uniongyrchol gydag Ymchwiliad y DU. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu'r hyn a glywn gyda'r GIG, Llywodraeth Cymru a chyrff eraill yng Nghymru a all gymryd camau i wneud newidiadau lle mae angen hynny.

Bydd eich barn a'ch profiadau yn eu helpu i weld beth mae pobl yn meddwl sydd wedi gweithio'n dda a chymryd camau i ddysgu o'r pethau nad oeddent wedi mynd mor dda.
 
RHANNWCH EICH PROFIADAU EFO NI
Fersiynau Amgen
Hawdd ei ddarllen
Arabeg
Urdu
Pwnjabi
Pwyleg
Bengali
Cantoneg
Wcreineg
Somalïaidd
Mandarin
Portuguese

A yw'r GIG yn gwella ar ôl COVID a beth mae wedi'i olygu i chi?

Dros y flwyddyn ddiwethaf a mwy, rydym wedi gweld ein bywydau, ein cymunedau a'r ffordd yr ydym yn cyflawni ein gweithgareddau beunyddiol yn newid mewn ffordd na welsom erioed o'r blaen.

Rydym wedi bod mewn argyfwng iechyd cyhoeddus byd-eang am beth amser. Rydyn ni'n gwybod pa mor anodd mae hi wedi bod i bawb - ac yn arbennig i bobl sydd yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus.

Os ydych chi'n derbyn gofal y GIG ar hyn o bryd neu wedi bod yn aros amser hir oherwydd rydych chi angen neu'n defnyddio gwasanaethau'r GIG yn rheolaidd efallai eich bod chi'n teimlo'n bryderus iawn. 

Fel eich corff gwarchod cleifion GIG, mae CICau dros Gymru am barhau i chwarae ein rhan wrth adlewyrchu barn pobl a chynrychioli eich diddordebau yn y GIG ar yr adeg dyngedfennol hon ac wrth i'r GIG geisio adfer o'r pandemig.

Defnyddiwch yr arolwg hwn i ddweud wrthym am:
  • Eich profiad o ofal a / neu driniaeth - gall fod yn dda neu'n ddrwg
  • Sut mae'r argyfwng hwn wedi effeithio ar eich gofal a / neu driniaeth, a sut rydych chi'n teimlo am hyn.
  • Unrhyw awgrymiadau sydd gennych ar sut y gallai'r GIG yng Nghymru wneud pethau'n wahanol yn ystod yr argyfwng hwn
Bydd eich adborth yn helpu gwneud gwahaniaeth. 

Byddwn yn rhannu gyda'r GIG yr hyn y mae pobl a chymunedau lleol yn ei ddweud wrthym. Mae hyn er mwyn iddynt allu gweld beth mae pobl yn meddwl sy'n gweithio'n dda a gweithredu i wella gofal lle mae angen hyn - cyn gynted ag y mae'n bosibl gwneud hynny. 

Rhannwch eich profiad

Rhannu: